Tampere Deck and Arena Management Oy rekrytointirekisterin tietosuojaseloste

1 Rekisterinpitäjä

Tampere Deck and Arena Management Oy
Y-tunnus 3020858-2
Tampereen Kansi Visit Center, Åkerlundinkatu 16
33100 Tampere
Postiosoite
c/o SRV Rakennus Oy PL 555, 02601 Espoo

2 Yhteystiedot rekisteriasioissa

Marko Hurme
Tampereen Kansi Visit Center, Åkerlundinkatu 16
33100 Tampere
Postiosoite c/o SRV Rakennus Oy PL 555, 02601 Espoo
Puh. + 358 40 552 3823
marko.hurme@uroslive.com

3 Rekisterin nimi

Rekrytointirekisteri

4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on Tampere Deck and Arena Management Oy:n henkilöstön rekrytointi. Tietojen käsittely perustuu Tampere Deck and Arena Management Oy:n oikeutettuun etuun, kuten työnhakijan hakemukseen ja rekrytointiprosessiin sekä henkilö- ja soveltuvuustestauksen osalta työnhakijan suostumukseen.

5 Henkilötietojen säilytysajat

Työnhakijoiden henkilötietoja avoimien hakemusten osalta säilytetään kuusi kuukautta hakemuksen jättämisestä lukien ja tiettyä tehtävää varten toimitettuihin hakemuksiin liittyviä henkilötietoja yksi vuosi rekrytointipäätöksestä lukien. Valituksi tulleiden työnhakijoiden hakemukseen perustuvia henkilötietoja säilytetään työsuhteen ajan.

6 Rekisterin tietosisältö ja rekisteröityjen ryhmät

Rekisteri sisältää seuraavia rekrytointiprosessin ja työtehtävän kannalta tarpeellisia henkilötietoja työnhakijasta:

  • nimi, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, postiosoite)
  • työhakemukseen ja ansioluetteloon liittyvät tiedot, kuten työkokemus, koulutustiedot, osaaminen, luottamustoimet
  • haastatteluun sekä testeihin liittyvät tiedot
  • mahdolliset muut työnhakijan itsensä antamat tiedot.

7 Tietolähteet

Rekisteriin tallennettavien tietojen ensisijainen tietolähde on työnhakija itse. Lisäksi tiedot koostuvat työhönottoprosessissa tallennetuista tiedoista. Muita tietolähteitä käytetään laissa säädetyissä rajoissa.

8 Tietojen luovutukset ja siirrot sekä tietojen siirto EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle

Henkilötietoja ei säännönmukaisesti luovuteta eteenpäin, eikä niitä siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Tampere Deck and Arena Management Oy käsittelee työnhakijoiden henkilötietoja siltä osin kuin kyse on yrityksen työtehtävän täyttämisestä.
Rekrytoinnissa ja henkilöarvioinnissa Tampere Deck and Arena Management Oy käyttää ulkopuolista palveluntarjoajaa, joka käsittelee työnhakijoiden henkilötietoja vain siinä määrin kuin se on tarpeen ko. toimeksiannon toteuttamiseksi.

9 Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto säilytetään lukituissa säilytystiloissa. Tampere Deck and Arena Management Oyn toimitiloissa on kulunvalvonta. Sähköisessä muodossa olevat tiedot säilytetään tietojärjestelmissä, joissa käytetään sekä teknisiä että ohjelmallisia keinoja tietoturvallisuuden varmistamiseksi sekä tietojen käytön valvomiseksi. Rekisterin tietojen käyttöoikeus on rajattu tietyille henkilöille heidän tehtäviensä edellyttämässä laajuudessa. Kaikkia rekisterin tietoja käyttäviä henkilöitä sitoo vaitiolovelvollisuus.

10 Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot sekä oikeus vaatia tietojen oikaisua ja poistamista. Asiaa koskevat pyynnöt tulee toimittaa kirjallisesti kohdassa 2 mainittuun osoitteeseen. Rekisteröidyllä on milloin tahansa oikeus peruuttaa antamansa suostumus henkilö- ja soveltuvuustestauksen osalta. Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukaisesti (25.5.2018 lukien) oikeus vastustaa tietojensa käsittelyä, pyytää tietojensa käsittelyn rajoittamista ja siirtämistä sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä tietosuojavaltuutetulle.